8-ročné

Učebný plán pre Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom                      

8-ročné štúdium

študijný odbor: 7902 J gymnázium

1.-8. ročník v školskom roku 2024/2025

 

 

Školský vzdelávací program

Vzdelávacia oblasť

predmet/ročník

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Spolu

Jazyk a komunikácia

slovenský jazyk a literatúra

4

4

5

5

3

3

3

4

31

prvý cudzí jazyk

5

5

5

5

4

3

4

3

34

druhý cudzí jazyk

2

2

3

3

3

3

3

3

22

ročníkový projekt

1

1

Človek a príroda

fyzika

1

1

2

2

2

4

12

chémia

1

2

2

3

3

11

biológia

2

2

1

1

2

4

12

praktické cvičenia

0,5

1

1

0,5

3

fenomény sveta

1

0,5

1

0,5

Človek a spoločnosť

dejepis

1,5

1

1

1,5

3

3

11

geografia

1

2

1

1

2

2

9

občianska náuka

1

1

2

1

2

7

Človek a hodnoty

etická/náboženská výchova

1

1

1

1

1

1

6

Matematika a práca s informáciami

matematika

5

5

4

4

5

3

4

30

informatika

1

1

1

2

2

7

Umenie a kultúra

výtvarná výchova

2

2

 

hudobná výchova

1

1

2

 

umenie a kultúra

2

2

Zdravie a pohyb

telesná a športová výchova

2

2

2

2

2

2

2

2

16

Voliteľné predmety

 

8

18

26

Spolu

 

229

30,5

30,5

32

33

33

29

30

247

Poznámky k učebnému plánu:

 1. Vyučovacia hodina v tomto popise učebného plánu trvá 45 minút.
 2. Cudzie jazyky – vyučujú sa anglický a nemecký jazyk, od 5. ročníka aj ruský a španielsky jazyk.
 3. Prvý cudzí jazyk je jazyk anglický alebo nemecký.
 4. Trieda sa delí na skupiny počas štúdia v predmetoch: prvý a druhý cudzí jazyk, ak počet žiakov v triede je vyšší ako 24, informatika a praktické cvičenia. V predmete telesná a športová výchova sa trieda delí na skupiny podľa pohlavia. V predmetoch etická a náboženská výchova sa trieda delí podľa voľby. Vo voliteľných predmetoch sa vytvárajú skupiny podľa voľby.
 5. Predmet praktické cvičenia sa realizuje vo forme laboratórnych prác a cvičení z predmetov biológia, fyzika a chémia.
 6. Trieda sa delí na skupiny na jednej hodine týždenne v 6. ročníku v predmetoch biológia, fyzika a chémia. Delená hodina má najmä charakter cvičení. 
 7. Predmety etická a náboženská výchova sa vyučujú v skupinách, neklasifikujú sa. Na vysvedčení žiaka sa uvedie „absolvoval/a“.
 8. Žiak si v 7. ročníku volí skupinu 8 hodín voliteľných predmetov vo forme zamerania.
 9. Žiak si v 8. ročníku volí 18 hodín voliteľných predmetov podľa zoznamu voliteľných predmetov. Volí si tri 4-hodinové a tri 2-hodinové predmety.
 10. V druhom, treťom a štvrtom ročníku je súčasťou výchovy a vzdelávania tvorba ročníkovej práce na vopred určenú tému.
 11. V treťom a piatom ročníku je súčasťou učebného plánu lyžiarsky kurz v rozsahu 5 dní.
 12. Súčasťou učebného plánu sú účelové cvičenia ochrany života a zdravia, ktoré sa realizujú v prvom až štvrtom ročníku v rozsahu 12 vyučovacích hodín v každom polroku, v piatom a šiestom ročníku v rozsahu 6 vyučovacích hodín v každom polroku. 
 13. V prvom a druhom ročníku je súčasťou učebného plánu plavecký kurz v rozsahu 5 dní.
 14. V siedmom ročníku štúdia je súčasťou učebného plánu kurz ochrany života a zdravia, ktorý trvá 3 dni, resp. 18 hod.
 15. Súčasťou vzdelávania môže byť aj príprava na získanie nemeckého jazykového certifikátu I. alebo II. stupňa.
 16. Súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov môžu byť aj exkurzie a školský výlet.
 17. Povinnou súčasťou obsahu vzdelávania sú prierezové témy. Prierezové témy multikultúrna výchova, mediálna výchova, environmentálna výchova, tvorba projektu a prezentačné zručnosti, finančná garmotnosť a osobnostný a sociálny rozvoj sú začlenené do vyučovacích predmetov v každom ročníku a dopravná výchova v prvom až štvrtom ročníku. Prierezová téma ochrana života a zdravia je začlenená do vyučovacích predmetov a tiež realizovaná prostredníctvom účelových cvičení a kurzu na ochranu života a zdravia.