Grant SLSP

Gymnázium v Dubnici nad Váhom sa cez Progresívnu školu zapojilo do programu Slovenskej sporiteľne, a.s., zameraného na rozvoj vzdelávania na slovenských stredných školách. Náš projekt bol úspešný a získané finančné prostriedky sme použili na nákup technického a materiálneho vybavenia do  učebne pre interaktívne vyučovanie.

Slovenskej sporiteľni ďakujeme.

Vybudovanie multimediálnej učebne, ktorej fungovanie si kládlo za cieľ:

- rozvíjať kritické myslenie študentov,

- učiť ich tímovej práci, kooperatívnemu rozhodovaniu,

- zároveň u nich prispieť k väčšej samostatnosti a zodpovednosti,

- dať zmysluplnosť učeniu,

- využívať medzipredmetové vzťahy, učiť multi-disciplinárnym prístupom,

- možnosť pracovať s konkrétnymi a vlastnoručne získanými údajmi,

- získavanie schopnosti identifikovať problémy a spoločne hľadať ich riešenie,

 

Odôvodnenie projektu

Nedostatkom školstva je i servírovanie hotových poznatkov bez možnosti objavovať svet. Učenie by sme mali ukázať ako dobrodružstvo, ako sériu hádaniek, kde majú možnosť odvodzovať riešenia z pozorovania.

Detí by sme sa mali pýtať, čo si o veciach myslia, mali by sa viac zaoberať pozorovaním a až následne zovšeobecňovať. Aby mladí ľudia získali schopnosti, kompetencie a nie namemorované poznatky. Napríklad kompetencie učiť sa učiť, používať IKT, vedieť prečítať text s porozumením, komunikovať s inými, prezentovať svoje názory, organizovať si svoj čas, riešiť problémy.

            Jednou z ciest je projektové a interaktívne vyučovanie. Na to je potrebné vybaviť školu multimediálnou učebňou, ktorá by slúžila pre vyučovanie rôznych typov predmetov s využitím IKT a internetu.