História školy

Do roku 1973


- História našej školy siaha do obdobia 16.storočia, kedy bola ilavská škola významným vzdelávacím centrom. V roku 1560 bolo založené Ilavské evanjelické gymnázium, ktoré založili pravdepodobne bratia Ostrožickovci a nadväzovalo na staršiu katolícku školu. Rektorom bol Juraj Glosius.

- V roku 1570 pôsobí ako rektor na škole Ondrej Schindler, 1578 Juraj Conradi, Mikuláš Baroš, 1607 Mikuláš Mikolaides, 1608 Andrej Hajnicenus, 1610 Pavol Miller, 1611 Tobiáš Káčer, Matej Gažúr, 1640 Jeremiáš Pilarík, 1641 Ján Durocus, 1645 Ján Molitoris, 1646 Gašpar Zelník, 1656 Andrej Sartorio, 1659 Štefan Frahcisco, 1660 Matej Schnidler, 1664 Mikuláš Fabrício, 1668 Eliáš Augistini, 1670 Pavol Major, 1683 Daniel Krman, ktorý bol posledným rektorom na Ilavskom evanjelickom gymnáziu.

- Anna Ostrožicová založila roku 1635 100 zlatých, ako fundáciu pre chudobných študentov, aby sa z úrokov nakupovalo pre nich mäso.

- V roku 1683 malo gymnázium v prvom polroku viac ako 100 žiakov.

- Keď v roku 1695 škola vyhorela, vyučovalo sa v súkromnom dome.

- V rokoch 1840-44 je postavená v Ilave poschodová budova cirkevnej školy.

- V roku 1884 zriadili v Ilave štátnu školu a v roku 1920 tu vzniká meštianska škola.

- V roku 1951 sa riaditeľom školy stáva Jozef Hrabkovský

- 1. septembra 1953 vznikla zo Strednej školy v Ilave jedenásťročná stredná škola. Riaditeľom bol menovaný Jozef Pekár z Pedagogického gymnázia v Žiline a zástupcom riaditeľa bola menovaná Helena Stehlíková z Gymnázia v Púchove.

- Jozef Hrabkovský sa stal riaditeľom Osemročnej strednej školy,ktorá sa zriadila v budovách meštianskej školy

- V školskom roku 1955/56 sa konali prvé maturitné skúšky.

- Žiaci školy nadviazali družbu so spolužiakmi z Altenburgu v NDR a v júli 1956 sa uskutočnili vzájomné návštevy.

- Žiaci školy si dopisovali so spolužiakmi z Kyjeva, Moskvy, Leningradu a so spolužiakmi z Jedenásťročnej strednej školy Bílovec, ktorých v apríli 1958 aj navštívili.

- Na škole pracovali záujmové krúžky: spevácky, hudobný, technický, mičurinský, telovýchovné (basketbalový, volejbalový a ping-pongový),zdravotný.

- Dňom 1. 9. 1959 bola škola premenovaná z jedenásťročnej strednej školy na dvanásťročnú strednú školu a neskôr na strednú všeobecnovzdelávaciu školu (SVŠ).

- 1. 9. 1961 bola menovaná za riaditeľku školy Mária Vokelová, zástupcom riaditeľa školy bol Mikuláš Bystrický. Škola zápasila s nedostatkom priestorov na vyučovanie.

- V rámci polytechnickej výchovy vykonávali žiaci výrobnú prax v SMZ Dubnica nad Váhom, JRD Košeca, Štátne majetky Ilava.

- 1. 9. 1964 bola SVŠ oddelená od ZDŠ a ako samostatná škola sa dostala pod priame vedenie KNV v Banskej Bystrici. Triedy ZDŠ boli v rámci tejto reorganizácie pričlenené k existujúcej ZDŠ v Ilave. Žiaci prvého ročníka mali možnosť zvoliť si zameranie: matematika-fyzika, biológia-chémia, prírodovedné alebo všeobecné štúdium.

- 1. 9. 1965 mal pedagogický zbor 13 členov.

- 1. 9. 1969 vzniklo Gymnázium Ilava.

- V rokoch 1971-1973 bola škola umiestnená v novopostavenej budove na Medňanskej ulici v Ilave.

Od roku 1973

- 1. 9. 1973 bol otvorený prvý školský rok Gymnázia Dubnica nad Váhom. V 11 triedach študovalo spolu 362 študentov. Triedy boli orientované na prírodovedné (7 tried) a humanitné (4 triedy). Riaditeľom školy bol Juraj Zubaj, zástupcom riaditeľa školy Tibor Makara. Tretina absolventov škôl pokračovala v štúdiu na vysokých školách technického zamerania.

- Od 1. 9. 1990 v rámci vnútornej diferenciácie štúdia sa vytvorili zamerania na matematiku, fyziku a informatiku, cudzie jazyky a všeobecné štúdium.

- Od 1. 9. 1991 je riaditeľom školy RNDr. Karol Korintuš a zástupcom riaditeľa školy RNDr. Viliam Sýkora.

- 1. 9. 1994 bolo zriadené osemročné gymnázium, ktoré sa stalo súčasťou dubnického gymnázia. Osemročné gymnázium je orientované na intenzívnejšiu výuku cudzích jazykov.

- V roku 1993 vznikla Nadácia Progresívna škola pri Gymnáziu Dubnica nad Váhom.

- 1. 9. 1995 bola menovaná do funkcie zástupcu riaditeľa školy pre technicko-ekonomické činnosti Mgr. Božena Komendová.

- V júli 1997 sa začala rozsiahla investičná akcia - nadstavba budovy školy. Nadstavbou budovy školy sa čiastočne vyrieši problém s nedostatkom priestorov na zabezpečenie výučby.

- Za tridsať rokov existencie školy v Dubnici nad Váhom boli vybudované odborné učebne, vnútorná počítačová sieť napojená na internet, uskutočnila sa rekonštrukcia strechy, elektroinštalácie, telocvične a kotolne, ktorá bola v roku 1993 plynofikovaná.

- 2000-dokončená nadstavba budovy školy, ktorou sa čiastočne vyriešili priestorové problémy.

- Od 1.marca 2003 je riaditeľkou školy Mgr. Adriana Vančová.

- 1.september 2003- najviac tried v histórii školy-20 . 4 triedy sa vyučujú v prenajatých priestoroch internátu SOU v Dubnici nad Váhom.

- 1. septembra 2004 sa zástupkyňou pre výchovno - vzdelávaciu činnosť stala RNDr. Jana Megová

- 1. septembra 2005 - všetky triedy pod jednou strechou napriek deficitu priestorov, počet žiakov prekročil 6OO

- v rokoch 2005 - 2007 sa škola spolu s občianskym združením Progresívna škola zapojili do viacerých projektov z fondov EÚ v rámci ktorých sa výrazne zlepšilo materiálno-technické vybavenie, hlavne v oblasti informatizácie

- od šk. roku 2006/07 je gymnázium skúšobným centrom pre udelenie certifikátu Sprachdiplom - jazykovej skúšky, ktorú organizuje KMK -Kultusministerium Deutschland

- 1. septembrom 2009 sa gymnázium ako jedna z 10 stredných škôl na Slovensku stala Centrom olympijskej prípravy mladých atlétov

- 1. septembra 2010 sa upravil školský vzdelávací program tak, že sa zaviedli profilácie - teda zamerani v 3.ročníku a septime. žiak sa môže ďalej profilovať v technickom, prírodovednom, spoločenskovednom a ekonomickom zameraní

- 1. september 2014 - zrušilili sme blokové vyučovanie v prvých 2 ročníkov z dúvodu optimalizácie siete, škola bude prijímať do prvého ročníka 4-ročného odboru 2 triedy a 1 triedu osemročného štúdia.

- 1. augusta 2021 - do funkcie nastúpila nová zástzpkyňa . Mgr. Andrea Vajduláková

- školský rok 2021/22 sme zasvätili príprave bilingválneho štúdia, ktoré sa spustí školským rokom 2023/24