5-ročné

 

Učebný plán pre Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom                      

5-ročné štúdium

študijný odbor: 7902 J 74 gymnázium - bilingválne štúdium

1. - 5. ročník v školskom roku 2023/2024

 

Školský vzdelávací program

Vzdelávacia oblasť

predmet/ročník

1.

2.

3.

4.

5.

Spolu

Jazyk a komunikácia

slovenský jazyk a literatúra

4

3

3

4

14

anglický jazyk 

15

3

3

3

3

27

druhý cudzí jazyk

3

3

3

3

12

ročníkový projekt

1

0,5

   1,5

Človek a príroda

fyzika

2

4

6

chémia

3

3

6

biológia

2

4

6

Človek a spoločnosť

dejepis

3

3

6

geografia

2

2

4

občianska náuka

1

2

3

britská a americká literatúra

1

1

1 1

4

reálie anglicky hovoriacich krajín

1

1

1 1

4

Človek a hodnoty

etická/náboženská výchova

1

1

2

Matematika a práca s

informáciami

matematika

3

5

3

4

15

informatika

2

2

4

Umenie a kultúra

umenie a kultúra

1

1

2

Zdravie a pohyb

telesná a športová výchova

2

2

2

2

2

10

Voliteľné predmety

 

8

18

26

Spolu

 

30

32

34

30

26,5

152,5

 

Poznámky k učebnému plánu:

 1.  Vyučovacia hodina v tomto popise učebného plánu trvá 45 minút.

  2. Druhý vyučovací jazyk – anglický jazyk.

  3. Cudzí jazyk – vyučuje sa jeden z jazykov: nemecký a španielsky.

  4. Predmety, ktoré sa vyučujú v anglickom jazyku, sú matematika, chémia, dejepis, geografia, občianska náuka, britská a americká literatúra, reálie anglicky hovoriacich krajín, ročníkový projekt a umenie a kultúra.

  5. Trieda sa delí na skupiny počas štúdia v predmetoch: druhý vyučovací jazyk, cudzí jazyk a informatika. V predmete telesná a športová výchova sa trieda delí na skupiny podľa pohlavia. V predmetoch etická a náboženská výchova sa trieda delí podľa voľby. Vo voliteľných predmetoch sa vytvárajú skupiny podľa voľby.

  6. V predmete matematika sa trieda v jednom ročníku na jednej hodine v týždni delí na 2 skupiny (v prípade minimálneho počtu žiakov 24 v triede).

  7. Trieda sa delí na skupiny na jednej hodine týždenne v  3. ročníku v predmetoch biológia, fyzika a chémia. Delená hodina má najmä charakter cvičení. 

  8. Žiak si vo 4. ročníku volí skupinu 8 hodín voliteľných predmetov vo forme zamerania.

  9. Žiak si v 5. ročníku volí 18 hodín voliteľných predmetov podľa zoznamu voliteľných predmetov. Volí si tri 4-hodinové predmety (rozširujúci anglický jazyk, občianska náuka, matematika, fyzika, chémia, biológia, dejepis, geografia, ekonomika, psychológia) a tri 2-hodinové predmety (konverzácia v anglickom jazyku, konverzácia v nemeckom jazyku, seminár z dejepisu, spoločenskovedný seminár, seminár z matematiky, cvičenia z matematiky, seminár z fyziky, cvičenia z fyziky, seminár z chémie, seminár z biológie, seminár z geografie, cvičenia z informatiky).

  10. V prvom ročníku je súčasťou učebného plánu lyžiarsky kurz v rozsahu 5 dní.

  11. Súčasťou učebného plánu sú účelové cvičenia ochrany života a zdravia, ktoré sa realizujú v prvom a druhom ročníku v rozsahu 6 vyučovacích hodín v každom polroku. 

  12. Vo štvrtom ročníku štúdia je súčasťou učebného plánu kurz ochrany života a zdravia, ktorý trvá 3 dni, resp. 18 hod.

  13. Súčasťou vzdelávania môže byť aj príprava na získanie nemeckého jazykového certifikátu I. alebo II. stupňa.

  14. Súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov môžu byť aj exkurzie a školský výlet.

  15. Povinnou súčasťou obsahu vzdelávania sú prierezové témy. Prierezové témy multikultúrna výchova, mediálna výchova, environmentálna výchova, tvorba projektu a prezentačné zručnosti, finančná gramotnosť a osobnostný     a sociálny rozvoj sú začlenené do vyučovacích predmetov. Prierezová téma ochrana života a zdravia je začlenená do vyučovacích predmetov a tiež realizovaná prostredníctvom účelových cvičení a kurzu na ochranu života a zdravia.