4-ročné

 

Učebný plán pre Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom                      

4-ročné štúdium

študijný odbor: 7902 J gymnázium

1. -4. ročník v školskom roku 2022/2023

 

Školský vzdelávací program

Vzdelávacia oblasť

predmet/ročník

1.

2.

3.

4.

Spolu

Jazyk a komunikácia

slovenský jazyk a literatúra

3

3

3

4

13

prvý cudzí jazyk

4

3

4

3

14

druhý cudzí jazyk

3

3

3

3

12

ročníkový projekt

1

1

Človek a príroda

fyzika

2

4

6

chémia

3

3

6

biológia

2

4

6

Človek a spoločnosť

dejepis

3

3

6

geografia

2

2

4

občianska náuka

1

2

3

Človek a hodnoty

etická/náboženská výchova

1

1

2

Matematika a práca s

informáciami

matematika

5

3

4

12

informatika

2

2

4

Umenie a kultúra

umenie a kultúra

2

2

Zdravie a pohyb

telesná a športová výchova

2

2

2

2

8

Voliteľné predmety

 

8

18

26

Spolu

 

33

33

29

30

125

 

Poznámky k učebnému plánu:

 1. Vyučovacia hodina v tomto popise učebného plánu trvá 45 minút.
 2. Cudzie jazyky – vyučujú sa anglický jazyk a jeden z jazykov nemecký, ruský, španielsky a francúzsky.
 3. Prvý cudzí jazyk je jazyk anglický alebo nemecký.
 4. Trieda sa delí na skupiny počas štúdia v predmetoch: prvý a druhý cudzí jazyk a informatika. V predmete telesná a športová výchova sa trieda delí na skupiny podľa pohlavia. V predmetoch etická a náboženská výchova sa trieda delí podľa voľby. Vo voliteľných predmetoch sa vytvárajú skupiny podľa voľby.
 5. Trieda sa delí na skupiny na jednej hodine týždenne v  2. ročníku v predmetoch biológia, fyzika a chémia. Delená hodina má najmä charakter cvičení. 
 6. Predmety etická a náboženská výchova sa vyučujú v skupinách, neklasifikujú sa. Na vysvedčení žiaka sa uvedie „absolvoval/a“.
 7. Žiak si v 3. ročníku volí skupinu 8 hodín voliteľných predmetov vo forme zamerania.
 8. Žiak si v 4. ročníku volí 18 hodín voliteľných predmetov podľa zoznamu voliteľných predmetov. Volí si tri 4-hodinové a tri 2-hodinové predmety.
 9. V prvom ročníku je súčasťou učebného plánu lyžiarsky kurz v rozsahu 5 dní.
 10. Súčasťou učebného plánu sú účelové cvičenia ochrany života a zdravia, ktoré sa realizujú v prvom a druhom ročníku v rozsahu 6 vyučovacích hodín v každom polroku. 
 11. V treťom ročníku štúdia je súčasťou učebného plánu kurz ochrany života a zdravia, ktorý trvá 3 dni, resp. 18 hod.
 12. Súčasťou vzdelávania môže byť aj príprava na získanie nemeckého jazykového certifikátu I. alebo II. stupňa.
 13. Súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov môžu byť aj exkurzie a školský výlet.
 14. Povinnou súčasťou obsahu vzdelávania sú prierezové témy. Prierezové témy multikultúrna výchova, mediálna výchova, environmentálna výchova, tvorba projektu a prezentačné zručnosti, finančná gramotnosť a osobnostný a sociálny rozvoj sú začlenené do vyučovacích predmetov. Prierezová téma ochrana života a zdravia je začlenená do vyučovacích predmetov a tiež realizovaná prostredníctvom účelových cvičení a kurzu na ochranu života a zdravia.