ESF (Moderný učiteľ)

esf

Gymnázium v Dubnici nad Váhom je partnerom projektu MPC v Trenčíne

Využitie IKT vo vyučovacích predmetoch – funkčná gramotnosť pedagogických zamestnancov v informačných technológiách

V rámci programovej štruktúry ESF je projekt zrkadlový pre:

 • Sektorový operačný program Ľudské zdroje
 • Prioritu č. 3: Zvýšenie kvalifikačného potenciálu a adaptability zamestnancov a osôb vstupujúcich na trh práce
 • Opatrenie 3.2: Zvýšenie rozsahu, zlepšenie a širšie poskytovanie ďalšieho vzdelávania s cieľom zlepšiť kvalifikáciu a adaptabilitu zamestnancov

Cieľová skupina : pedagogickí zamestnanci základných a stredných škôl - učitelia, majstri, vychovávatelia, manažéri a ostatných pedagogickí zamestnanci na území celej Slovenskej republiky

 • Jednotný programový dokument NUTS II – Bratislava
 • Prioritu č.2: Rozvoj celoživotného vzdelávania a podpora rozvoja výskumu a vývoja v kontexte zvyšovania kvality ľudských zdrojov
 • Opatrenie 2.1: Stimulovanie a skvalitňovanie vzdelávania pre potreby zamestnávateľov a podnikateľského sektora

Cieľová skupina : pedagogickí zamestnanci základných a stredných škôl - učitelia, majstri, vychovávatelia, manažéri a ostatných pedagogickí zamestnanci na území celej Slovenskej republiky a zaměstnanci štátnej a verejnej správy

Cieľ projektu:

 1. zvýšiť kľúčové kompetencie a kvalifikačnú spôsobilosť pedagogických zamestnancov v oblasti aktívneho využívania IKT vo vyučovacom procese
 2. zabezpečiť pripravenosť učiteľov jednotlivých predmetov na inováciu vyučovania s podporou informačných a komunikačných technológií

Harmonogram projektu:

 1. August 2006 – marec 2007 - Technická a organizačná príprava projektu, tvorba metodiky a vzdelávanie multiplikátorov
 2. Marec 2007 – august 2008 - Vzdelávanie cieľovej skupiny (učiteľov) v oblasti FIT - získanie funkčnej gramotnosti pedagogických zamestnancov v informačných technológiách
 3. September 2008 – november 2008 - Diseminácia výsledkov a vyhodnotenie projektu

Partneri MPC TN pri implementácii projektu:

 • MPC Bratislavského kraja v Bratislave
 • MPC Banská Bystrica
 • MPC Prešov
 • Gymnázium Považská Bystrica
 • Gymnázium Dubnica nad Váhom
 • Združená stredná škola hotelových služieb a obchodu Trenčín
 • ZSŠ elektrotechnická Stará Turá
 • Obchodná akadémia Prievidza
 • Školské výpočtové stredisko Liptovský Mikuláš
 • Školské výpočtové stredisko Piešťany
 • Školské výpočtové stredisko Banská Bystrica

Kontakt:

Projekt je financovaný zo zdrojov Európskej únie - Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu SR