Interreg IIIA SR-ČR

eu vlajka interr

V rámci projektu Interreg IIIA SR-ČR naša škola spolupracuje s partnerským Gymnáziom J.Pivečky v Slavičíne.

Spolupráca začala v roku 2005 spoločným organizovaním Literárnej súťaže pre Zlínsky a Trenčiansky kraj a pokračuje v recipročných akciách v kultúrnej, športovej a vzdelávacej oblasti.

Ciele v multikultúrnej oblasti -  výmena kultúrneho dedičstva oboch národov obohatené o súčasnú kultúru a spracovanie, vystúpenia študentov na vianočných koncertoch v oboch lokalitách pre širokú verejnosť. Organizovanie výstav výtvarných a fotografických prác v Dome kultúry pre verejnosť, recipročné výstavy výtvarných prác vedúcich krúžkov. Organizovanie Športových dní, ktoré začali v roku 2004 – súťaže v kolektívnych športoch – tradičných(basketbal,volejbal,futbal) i nových(floorball)

Ciele vo vzdelávacej oblasti – výmena skúsenosti vo výchovno-vzdelávacej oblasti, kontakty učiteľov a žiakov školy cez integrované vyučovanie, výmenné stáže pedagógov a manažmentu škôl. Zavedenie nových foriem štúdia cez e-learning a projektové vyučovanie. Výmena skúsenosti z maturitných ročníkov a uchádzania sa o štúdium na slovenských a českých vysokých školách.

Ciele v environmentálnej oblasti -  využitie projektu na prehĺbenie environmentálneho povedomia študentov, ale i širokej verejnosti cez organizovaný separovaný zber druhotných surovín a ochranu prírody. V rámci prezentačných dní získať poznatky z ochrany a údržby Lesoparku v Slavičíne a v spolupráci s mestským zastupiteľstvom v Dubnici nájsť vhodnú lokalitu na vytvorenie obdobného projektu.