O škole

Gymnázium v Dubnici nad Váhom je stredná všeobecnovzdelávacia škola poskytujúca úplné stredoškolské vzdelanie. Štúdium je štvorročné alebo osemročné a ukončuje sa vykonaním maturitnej skúšky.

Pedagogické ciele školy sú:

  • dosiahnuť vysokú odbornú úroveň vedomostí žiakov školy podľa ich individuálnych potrieb a požiadaviek vysokých škôl
  • v spolupráci s rodičmi žiakov vychovať pracovitých, zodpovedných, morálne vyspelých a slobodných ľudí

Škola je súčasťou dubnických stredných škôl od 1.9.1973, kedy sa presťahovala z Ilavy do Dubnice nad Váhom. Od 1.9.1994 má škola okrem štvorročnej formy štúdia aj osemročné štúdium na ktoré sa môžu prihlásiť žiaci piateho ročníka základných škôl. Vyučovanie na osemročnom i štvorročnom štúdiu prebieha podľa alternatívneho učebného plánu, ktorý umožňuje vysokú mieru diferenciácie štúdia v poslednom maturitnom ročníku a kvalitnejšiu prípravu žiakov na maturitné skúšky a prijímacie skúšky na vysoké školy. Žiaci majú v maturitnom ročníku (v oktáve a vo štvrtom ročníku štvorročného štúdia) možnosť výberu vyučovacích hodín v rozsahu 16 hodín týždenne podľa záujmu a individuálnych potrieb.

Osemročné štúdium - študijný odbor 7902J je zamerané na cudzie jazyky. Od prímy sa vyučujú 2 cudzie jazyky, jeden v rozšírenej forme. Štúdium od kvinty prebieha podľa učebného plánu tak ako v rámci štvorročného štúdia.

Štvorročné štúdium - študijný odbor 7902J nie je špeciálne zamerané ale prebieha podľa školského vzdelávacieho programu, ktorý umožňuje vyššiu mieru diferenciácie štúdia ako špeciálne zameranie lebo viac zohľadňuje individuálne záujmy a potreby žiakov. Žiakom po absolvovaní spoločného základného učiva v prvom a tdruhom ročníku ponúkame vyučovacie predmety v blokoch v štyroch zameraniach - prírodovednom, technickom, ekonomickom a spoločenskovednom.

Po ukončení štúdia takmer všetci absolventi školy pokračujú v štúdiu na vysokých školách rôzneho zamerania, alebo sa pripravujú na výkon určitého povolania v niektorej z foriem pomaturitného štúdia.

Absolvent školy je spôsobilý komunikovať v dvoch cudzích jazykoch, pracovať s výpočtovou technikou a internetom, má kvalitné teoretické vedomosti a praktické zručnosti potrebné na úspešné vysokoškolské štúdium. Poskytujeme širokospektrálne všeobecné stredoškolské vzdelanie s možnosťou individuálnej diferenciácie štúdia a získania základných zručností v podnikateľskej činnosti, vo výkone niektorých administratívnych prác ako aj v iných teoretických a praktických činnostiach prostredníctvom rôznych projektov a programov realizovaných na škole.


Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac August 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31