Prijímacie konanie

Výsledok PS bude postupne zverejňovaný od 12.5. - najprv rozhodnutia o prijatí, následne aj o neprijatí cez Edupage. Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka, príp. odvolanie je cez Edupage prístupné od 19.5. kedy bude zverejnené aj poradie uchádzačov na stránke https://gymdb.edupage.org/a/prijimacie-konanie a bude podľa zápisov priebežne aktualizované. Zapísaný žiak bude zvýraznený a ten, čo nastupuje na inú školu bude vymazaný. Zápis prebieha cez Potvrdenie o nastúpení, ktoré je potrebné poslať cez Edupage najneskôr do 24.mája 2023, inak je rozhodnutie neplatné a žiak nebude prijatý a jeho miesto bude ponúknuté ďalšiemu uchádzačovi.
Informáciu o možnosti odvolania, ktoré je potrebné podať do 5 dní a o prevzatí rovnopisu rozhodnutia dostanú rodičia cez Správy.

Prijatým a zapísaným uchádzačom bude následne zaslaný dotazník o štúdiu – výber jazykov a žiadosť o vydanie ISIC karty.

Platí pre 4-ročné, 8-ročné aj 5-ročné štúdium.