Riaditeľské voľno

Termín: 30.1.2023 - 30.1.2023

Podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľka školy poskytuje riaditeľské voľno všetkým žiakom z organizačných a prevádzkových dôvodov na deň 30.01.2023. V tento deň bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žiaci nastupujú do školy utorok 31.011.2023.

Žiaci, ktorí sa stravujú v jedálni SPŠ si môžu odhlásiť obed alebo sa prestravovať ako v bežný školský deň.