O škole

Gymnázium v Dubnici nad Váhom je stredná všeobecnovzdelávacia škola poskytujúca úplné stredoškolské vzdelanie. Štúdium je štvorročné alebo osemročné a ukončuje sa vykonaním maturitnej skúšky.

Pedagogické ciele školy sú:

  • dosiahnuť vysokú odbornú úroveň vedomostí žiakov školy podľa ich individuálnych potrieb a požiadaviek vysokých škôl
  • v spolupráci s rodičmi žiakov vychovať pracovitých, zodpovedných, morálne vyspelých a slobodných ľudí

Škola je súčasťou dubnických stredných škôl od 1.9.1973, kedy sa presťahovala z Ilavy do Dubnice nad Váhom. Od 1.9.1994 má škola okrem štvorročnej formy štúdia aj osemročné štúdium na ktoré sa môžu prihlásiť žiaci štvrtého ročníka základných škôl. Vyučovanie na osemročnom i štvorročnom štúdiu prebieha podľa alternatívneho učebného plánu, ktorý umožňuje vysokú mieru diferenciácie štúdia v poslednom maturitnom ročníku a kvalitnejšiu prípravu žiakov na maturitné skúšky a prijímacie skúšky na vysoké školy. Žiaci majú v maturitnom ročníku (v oktáve a vo štvrtom ročníku štvorročného štúdia) možnosť výberu vyučovacích hodín v rozsahu 16 hodín týždenne podľa záujmu a individuálnych potrieb.

Osemročné štúdium - študijný odbor 79025 je zamerané na cudzie jazyky. Od prímy sa vyučujú 2 cudzie jazyky, jeden v rozšírenej forme. Štúdium od kvinty prebieha podľa učebného plánu tak ako v rámci štvorročného štúdia.

Štvorročné štúdium - študijný odbor 79025 nie je špeciálne zamerané ale prebieha podľa školského vzdelávacieho programu, ktorý umožňuje vyššiu mieru diferenciácie štúdia ako špeciálne zameranie lebo viac zohľadňuje individuálne záujmy a potreby žiakov. Žiakom po absolvovaní spoločného základného učiva v prvom a tdruhom ročníku ponúkame vyučovacie predmety v dvoj až štvorhodinových blokoch. Vyučovanie v 1.a 2. ročníku prebieha blokovou výučbou.

Po ukončení štúdia takmer všetci absolventi školy pokračujú v štúdiu na vysokých školách rôzneho zamerania, alebo sa pripravujú na výkon určitého povolania v niektorej z foriem pomaturitného štúdia.

Absolvent školy je spôsobilý komunikovať v dvoch cudzích jazykoch, pracovať s výpočtovou technikou a internetom, má kvalitné teoretické vedomosti a praktické zručnosti potrebné na úspešné vysokoškolské štúdium. Poskytujeme širokospektrálne všeobecné stredoškolské vzdelanie s možnosťou individuálnej diferenciácie štúdia a získania základných zručností v podnikateľskej činnosti, vo výkone niektorých administratívnych prác ako aj v iných teoretických a praktických činnostiach prostredníctvom rôznych projektov a programov realizovaných na škole.