Podpora multilingválnych tried

Podpora multilingválnych tried

V dňoch 5. - 6. mája 2022 sa v Bratislave konal workshop na tému Podpora multilingválnych tried, ktoré realizovalo Európske centrum pre moderné jazyky Rady Európy (ECML) v spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom. 

Workshop bol zameraný na podporu žiakov - cudzincov a výučbu v multilingválnom prostredí. 

A naša škola tiež participovala na workshope.